Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje


De historie van Hellouw en De Korfstee


Een groot deel van de informatie op deze pagina is afkomstig van de historische kring ‘Den Ouden Dijk',
maar met name van Dick Hak, die zich grondig heeft verdiept in de historie van Hellouw.


Het rivierengebied


Het rivierengebied behoort tot de oudst bewoonde gebieden van Nederland. Heel lang hebben de rivieren vrij ongestoord hun weg kunnen zoeken en is de loop van de Waal met zijn nevenstromen vaak gewijzigd. Op de langs de rivieren ontstane oeverwallen ontstond de eerste permanente bewoning. Alle dorpen in de West Betuwe ontstonden op dergelijke oeverwallen en zijn stuk voor stuk minstens 8 eeuwen oud. De allereerste vermelding van “onze” streek komt van een Griekse handelsreiziger die 350 voor Christus een route zocht naar het noorden van Europa en sprak van een laag land dat half land en half water is. In het jaar 50 na Christus omschreef een Romeins officier het als volgt: Een eeuwig durend twistgebied van de natuur, een landschap waarvan het onzeker is of het bij het land behoort of bij de zee.


Hellouw


Hellouw heeft niet altijd Hellouw geheten. De namen van de plaatsen in onze streek verwijzen van oudsher bijna altijd naar de omgeving. Hellouw komt in de 8e eeuw voor als “villa Helue” (landhuis) en in 850 wordt Hellouw in een brief van éne Heer Balderik aan bisschop Ludger van Utrecht genoemd onder de naam Hellouua. Ouua is afgeleid van het hoogduitse auia en betekent waterland.
In de 15e eeuw wordt Hellouw op een kaart aangeduid als Helwy, hetgeen ook in de 16e eeuw (1599) nog het geval was.
Tot slot Hellouw geschreven met ouw, duidend op landouw hetgeen vlak veld en vruchtbare streek betekent, wat weer aansluit op heerlijkheid zoals hieronder beschreven.


Heerlijkheid


Van oorsprong was Hellouw een heerlijkheid; een gebied, landgoed, een dorp (of een combinatie daarvan) dat nooit een eigen gemeente geworden is en waaraan veelal uitgestrekte pachtvelden en dikwijls ook een burcht of kasteel aan verbonden was. Tevens is een heerlijkheid een bestuursvorm, voortkomend uit een onderverdeling van het overheidsgezag (adellijke heren) in de middeleeuwen.
De inkomsten uit een heerlijkheid voor de gezaghebbende heer waren: cijns, pachtgelden, transactiekosten, heffing op nalatenschappen, tolgelden, banrechten, windrechten (molenaarsbelasting), etc.


Beschrijving wapen


In rood twee dwarsbalken van goud, in het schildhoofd vergezeld van een barensteel van sabel (zwart)

Hoewel de oorsprong van het wapen officieel onbekend is mag men aannemen dat de Heren van Herwijnen het bewind over de heerlijkheid Hellouw voerden.


Plattegrond


Op deze plattegrond van Hellouw uit 1729 is te zien dat de Korfgraaf al bestond, maar toen nog de Korverweg heette.


In 1918 is De Korfstee gebouwd door de familie Overheul.


Hiernaast ziet u de bouwaanvraag uit 1917:

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaften,

Geeft met gepaste eerbied te kennen J. Overheul A.J., landbouwer wonende te Hellouw, dat hij wilde bouwen een woonhuis met achterhuis aan de Korfgraaf te Hellouw, sectie 13. 539 en 540 geheel van steen met deur en lichtopeningen en met pannen gedekt. Alles volgens gemaakte schets of teekening met een afstand van 12 meter van de weg, zonder belendig.

Weshalve hij de vrijheid neemt zich tot Burgemeester en Wethouders te wenden,
met beleefd verzoek hem hiervoor vergunning te willen verleenen.

'T Welk doende
Den aanvrager vernoemd

J. Overheul A.J.


Destijds is De Korfstee gebouwd om als boerderij te dienen. Tot eind jaren ‘60 heeft het huis ook nog die functie gehad en werden koeien en paarden gehouden. Daarna is er een beeldengieterij in gevestigd geweest en weer later een meubelgroothandel. In de jaren ‘70 is met rijkssubsidie ruim 2/3 van het perceel ingeplant met bomen, voornamelijk iepen, elzen, meidoorn en vijf walnootbomen. De walnootbomen zijn behouden gebleven, de andere bomen zijn voor een deel gerooid.   

Sinds 1996 dient het als woonhuis en is de restauratie van huis en tuin begonnen. We laten u hier een aantal foto's zien uit ‘de oude doos', gecombineerd met de situatie nu.